Skip to content

Drošības segumu atbilstības pārbaude

Drošības segumam, ko ierīko rotaļu laukumā, ir viena būtiska nepieciešama īpašība – spēja slāpēt kritiena triecienu. Segumi mēdz būt dažādi, un to īpašības atšķiras, kā arī laika gaitā mainās. Mēs piedāvājam ar HIC mērītāja palīdzību noteikt seguma trieciena slāpējošās īpašības, un vai tās atbilst konkrētās rotaļu ierīces krišanas augstuma prasībām.

bērnu laukumu pārbaudes metode

Pārbaudes metode

Lai noskaidrotu rotaļu laukuma drošības seguma izpildījumu un iegūtu iespējamo risku novērtējumu, ir jāveic gan laukuma apskate, gan precīzas pārbaudes ar HIC mērītāju, balstoties uz EN1177 standarta prasībām, gan jāpiemēro riska analīze gadījumos, kad atklātas kādas seguma nepilnības.

Veicot HIC testu, vispirms tiek noteiktas testēšanas pozīcijas, tad katrā pozīcijā veic 4 dažādu augstumu metienus ar HIC mērierīci. Programmatūra aprēķina seguma kritisko krišanas augstumu, pie vērtības HIC-1000, konkrētam segumam konkrētā pozīcijā. Rezultāts tiek salīdzināts ar ierīces maksimālo krišanas augstumu, un veikts novērtējums, vai seguma izpildījums ir pietiekošs.

Savukārt riska analīze ir balstīta uz robežvērtībām, kas aprakstītas standartos. Jo zemāka seguma kvalitāte, jo lielāks risks.   Riska līmenis palielinās, ja iesaistīta forsēta kustība, vai ja drošības zonā ir šķēršļi, uz kuriem lietotājs var uzkrist un savainoties.

Seguma testēšana tiek veikta, izmantojot analogo akselometru “Silicon Designs Inc“. Mērierīcei tiek veikta kalibrēšana laboratorijā ik pēc diviem gadiem.

Tā kā materiālu sniegumu lielā mērā ietekmē dominējošie apstākļi, tad konkrētos HIC mērījumu rezultātus nedrīkst attiecināt uz tādu pašu materiālu citos apstākļos un citā objektā.

HIC-1000 mērījumu pārbaude drošības segumiem

Kas ir HIC-1000 ?

HIC – Head Injury Criterion – galvas traumas kritērijs, ir matemātiska formula, ko sākotnēji ieviesa autobūves nozare, lai noteiktu galvas traumas varbūtības rādītāju, kas rodas trieciena rezultātā. HIC ietver galvas paātrinājuma ietekmi un paātrinājuma ilgumu.

HIC-1000 ir ekvivalents 3% iespējamībai kritiskai galvas traumai, 18% iespējamībai smagai traumai, 55% iespējamībai nopietnai galvas traumai, 89% iespējamībai vidējai galvas traumai, 99,5% iespējamībai sīkai galvas traumai – vidējam pieaugušam vīrietim.

bērnu laukumu pārbaudes rezultātu apkopojums

Pārbaudes rezultāts

Pēc segumu atbilstības pārbaudes veikšanas, inspektors sagatavo rakstisku pārskatu. Pārskats satur laukuma aprakstu, aprīkojuma un seguma uzskaitījumu, pārbaudes veikšanas aprakstu, riska novērtēšanas metodes aprakstu, skici ar testa pozīciju izvietojumu, seguma pārbaudes HIC rezultātus, atklātās neatbilstības un riska klasi, gala slēdzienu.