Skip to content

Pēc-uzstādīšanas pārbaude

Pārbaudes galvenais mērķis ir noskaidrot, vai jaunais rotaļu laukums kopumā un katra uzstādītā rotaļu ierīce atsevišķi ir atbilstoša drošības prasībām, un vai laukumu var atvērt publiskai lietošanai.

bērnu laukumu pārbaudes metode

Pārbaudes metode

Pārbaude tiek veikta, izmantojot Eiropas drošības standartu prasības (EN11766; EN1177; EN15312; EN16630; EN14974 u.c.). Tiek pārbaudīts un novērtēts laukuma plānojums, drošības zonas un to pārklāšanās, atbilstoša seguma izvēle, augstuma atzīmes, marķējums. Tiek pārbaudīta ierīču izpilddokumentācija – ekspluatācijas, kopšanas,  labošanas instrukcijas, garantijas nosacījumi un rezerves daļu pieejamība. Tāpat katrai ierīcei tiek noteikti iesprūšanas, nokrišanas, saspiešanas, nociršanas, paklupšanas, sadursmes riski, strukturālā izturība, apdare, izmantojot standartos noteiktās prasības un mērierīces.

Lai kvalitatīvi izpildītu inspicēšanu, bērnu laukumu inspektors  veic ierīču un laukuma apskati, veic precīzas pārbaudes un mērījumus, balstoties uz EN standartu prasībām, kā arī pielieto risku novērtēšanu gadījumos, kad ir atklātas neatbilstības.

Riska analīze ir nepieciešama, lai novērtētu to, cik lielā mērā atklātās nepilnības ietekmē lietotāju drošību. Neatbilstība drošības Standartu prasībām laukumā nenozīmē tūlītēju traumas esamību, bet gan palielina varbūtību traumai notikt. Rekomendējošās darbības palīdz riskus novērst vai samazināt līdz minimumam

kas veic bērnu laukumu pārbaudi

Kas veic pārbaudi?

Šādu ikgadējo galveno bērnu laukumu inspicēšanu veic kompetenta persona – 3.līmeņa bērnu laukumu inspektors, kura zināšanas atbilst tehniskā ziņojuma CEN/TR 17207 prasībām.

3. līmeņa inspektora kompetence nozīmē to, ka inspekors augstā līmenī pārzina vairākas būtiskas jomas, kas svarīgas inspektora ikdienas darbā.

Inspektors pārbaudi veic kā neatkarīga persona, kas nav iesaistīta ierīču piegādē, vai laukuma ierīkošanas, vai apsaimniekošanas, vai labošanas darbos.

Mūsu inspektoru kompetence

Standarti un tehniskie ziņojumi
Risku un ieguvumu
analīze
Tehniskā ražošana

Bērnu attīstība
Vides faktori
Projektēšana
Likumdošana
Iesaistīto pušu atbildība
bērnu laukumu pārbaudes rezultātu apkopojums

Pārbaudes rezultāts

Pabeidzot pēc-uzstādīšanas bērnu laukumu pārbaudi, inspektors sagatavo rakstisku pārskatu. Pārskats satur sekojošas sadaļas: