Skip to content

Ikgadējā galvenā pārbaude

Pārbaudes galvenais mērķis ir noskaidrot, vai esošais rotaļu laukums kopumā un katra rotaļu ierīce atsevišķi ir atbilstoša drošības prasībām, vai nolietojums nav būtiski ietekmējis ierīču un laukuma drošību, vai veiktie remonti un apsaimniekošana ir veikta atbilstoši un vai laukumā, ierīcēs nav parādījušies jauni riski.

bērnu laukumu pārbaudes metode

Pārbaudes metode

Pārbaude tiek veikta, izmantojot Eiropas drošības standartu prasības (EN11766; EN1177; EN15312; EN16630; EN14974 u.c.). Katrai ierīcei tiek pārbaudīts nolietojums – detaļu nodilums, ierīces stabilitāte, apdare, kā drošību ir ietekmējušas izmaiņas pēc labojumiem. Tiek noteikti iesprūšanas, nokrišanas, saspiešanas, nociršanas, paklupšanas, sadursmes riski, izmantojot standartos noteiktās prasības un mērierīces. Tiek pārbaudīts un novērtēts laukuma plānojums, drošības zonas, seguma izvēle, apkārtējā teritorija.

Lai kvalitatīvi izpildītu inspicēšanu, bērnu laukumu inspektors  veic ierīču un laukuma apskati, veic precīzas pārbaudes un mērījumus, balstoties uz EN standartu prasībām, kā arī pielieto risku novērtēšanu gadījumos, kad ir atklātas neatbilstības.

Riska analīze ir nepieciešama, lai novērtētu to, cik lielā mērā atklātās nepilnības ietekmē lietotāju drošību. Neatbilstība drošības Standartu prasībām laukumā nenozīmē tūlītēju traumas esamību, bet gan palielina varbūtību traumai notikt. Rekomendējošās darbības palīdz riskus novērst vai samazināt līdz minimumam.

kas veic bērnu laukumu pārbaudi

Kas veic pārbaudi?

Šādu ikgadējo galveno bērnu laukumu inspicēšanu veic kompetenta persona – 3.līmeņa bērnu laukumu inspektors, kura zināšanas atbilst tehniskā ziņojuma CEN/TR 17207 prasībām.

3. līmeņa inspektora kompetence nozīmē to, ka inspekors augstā līmenī pārzina vairākas būtiskas jomas, kas svarīgas inspektora ikdienas darbā.

Inspektors pārbaudi veic kā neatkarīga persona, kas nav iesaistīta ierīču piegādē, vai laukuma ierīkošanas, vai apsaimniekošanas, vai labošanas darbos.

Mūsu inspektoru kompetence

Standarti un tehniskie ziņojumi
Vides faktori
Risku un ieguvumu
analīze
Projektēšana
Tehniskā ražošana

Likumdošana
Bērnu attīstība
Iesaistīto pušu atbildība
bērnu laukumu pārbaudes rezultātu apkopojums

Pārbaudes rezultāts

Pēc ikgadējās galvenās laukumu pārbaudes veikšanas, inspektors sagatavo rakstisku pārskatu. Pārskats satur sekojošas sadaļas: