Skip to content

Pēc-negadījuma pārbaude

Negadījumi bērnu laukumos mēdz notikt. Pārbaudes galvenais mērķis ir noskaidrot, vai negadījumā iesaistītais rotaļu laukuma aprīkojums un segums ir atbilstošs drošuma prasībām. Ja tiek konstatētas kāds nepilnības, mēs sniedzam rekomendācijas, kas būtu labojams, lai traumas neatkārtotos.

Taču bērnu laukumos mēdz notikt arī tādi negadījumi, ko izraisījis neveiksmīgu apstākļu sakritības kopums, un ierīce vai segums vai apsaimniekošana nav vainojama.

bērnu laukumu pārbaudes metode

Pārbaudes metode

Pārbaude tiek veikta, izmantojot Eiropas drošības standartu prasības (EN11766; EN1177; EN15312; EN16630; EN14974 u.c.). Negadījumā iesaistītajai ierīcei tiek pārbaudīts nolietojums – detaļu nodilums, ierīces stabilitāte, apdare, kā drošību ir ietekmējušas izmaiņas pēc labojumiem. Tiek noteikti iesprūšanas, nokrišanas, saspiešanas, nociršanas, paklupšanas, sadursmes riski, izmantojot standartos noteiktās prasības un mērierīces. Ja nepieciešams, papildus tiek pārbaudīts un novērtēts laukuma plānojums, drošības zonas, seguma izvēle, apkārtējā teritorija.

Ja negadījumā ir iesaistīts drošības segums, tiek veikts HIC tests, kurā noskaidro seguma kritisko krišanas augstumu un salīdzina ar ierīces krišanas augstumu. Ka arī tiek novērtēts seguma izpildījums visā drošības zonas nepieciešamajā platumā. Ja atklātas nepilnības, tiek novērtēts riska līmenis.

kas veic bērnu laukumu pārbaudi

Kas veic pārbaudi ?

Tā kā pēc-negadījuma pārbaudei parasti ir liels emocionālais fons, šādu inspicēšanu veic kompetenta persona – 3.līmeņa bērnu laukumu inspektors, kuram papildus nepieciešamajam kompetences līmenim (zināšanas atbilst tehniskā ziņojuma CEN/TR17207 prasībām) ir svarīga arī liela pieredze, kas var palīdzēt objektīvi novērtēt situāciju.. Pārbaudi veic neatkarīga persona, kas nav iesaistīta ierīču piegādē, vai laukuma ierīkošanas, apsaimniekošanas, labošanas darbos.

Mūsu inspektoru kompetence

Standarti un tehniskie ziņojumi
Vides faktori
Risku un ieguvumu
analīze
Projektēšana
Tehniskā ražošana

Likumdošana
Bērnu attīstība
Iesaistīto pušu atbildība
bērnu laukumu pārbaudes rezultātu apkopojums

Pārbaudes rezultāts

Izpildot pēc-negadījuma pārbaudi, inspektors sagatavo rakstisku pārskatu. Pārskats satur laukuma aprakstu un negadījumā iesaistītā aprīkojuma uzskaitījumu, riska novērtēšanas metodes aprakstu, pārbaudē atklāto neatbilstību uzskaitījumu ar piedāvātajām rekomendācijām un gala slēdzienu par ierīces/seguma/laukuma stāvokli.